İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Ada

Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellerle bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımına “ada”, imar planındaki esaslara göre meydana gelen haline de “imar adası” denir.

Adil satış değeri

Normal şartlarda gayrimenkulun satışı halinde oluşan olağan, rayiç ve kıymetinde satış değeri, gayrimenkulun olağan ederi.

Akitli İşlemler

Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemler. Örnek : Satış, bağış, ipotek ve irtifak hakları.

Akitsiz İşlemler

Hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler. Örnek :Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali.

Alacağın temliki

Bir kimsenin borçlusundan olan alacağını üçüncü kişiye devretmesi.

Altyapı

Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri, elektrik, su, havagazı, elektrik tesisleri, kanalizasyon gibi temel yapıların tümü.

Anapara

Üzerinden faiz hesaplanacak olan para.

Anüite

Borçlanma işlemlerinde o yıl ödenmesi gereken borcun faizli tutarı.

Apostil

Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemi.

APR ( Annual Percentage Rate )

Yıllık Maliyet Oranı.

Arsa

Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer.

Arsa Payı

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş, arsadaki ortak mülkiyet payı.

Askeri Yasak Bölge

Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölge.

Avanproje

Ön tasarı, bir projenin ilk biçimi, taslak.

Ayıp davası

Müşterinin satın aldığı malın ayıplı olmasından ötürü, satım sözleşmesinin ortadan kaldırılmasını veya değer eksikliği oranında, satım bedelinden indirim yapılmasını yahut satılan malın benzeri nesnelerden olması durumunda malın sakatsız olarak benzer eşyadan verilmesini sağlamak için satıcıya karşı açtığı dava.

Ayıplı mal ve hizmet

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yeralan veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tesbit edilen nitelik ve niceliğe aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal ve hizmet.

Ayrık nizam

Hiçbir yanından komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan yapı nizamı.

Azami bina alanı

Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alan.

Azami had ipoteği

Maksimal ipotek, üst sınır ipoteği, taşınmazın azami ne miktar için teminat olarak gösterildiğini belirten taşınmaz rehni Örnek : Mortgage uygulamasında ipotek bedeli taksit toplamı olacak şekilde azami had ipoteği şeklinde tesis edilmektedir.

Ana Gayrimenkul

Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.

Arazi

Yeryüzü parçası, yer, toprak.

Alacak Belgesi

Kart kullanılarak alınmış olan malın veya hizmetin iadesi veya yapılan işlemin iptali halinde üye işyeri tarafından düzenlenip, üye işyeri yetkililerince imzalanan belge.

Açık Kredi

Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama